Na Slovensku existuje viacero programov, ktoré financujú projekty na Slovensku prostredníctvom Európskej únie. Existujú vo forme rôznych grantov, pôžičiek. Niekoľko finančných programov tiež tvorí obstarávanie a ďalšie možnosti priamo s inštitúciami EÚ.

Európska únia vytvára rôzne podporné systémy svojich členských štátov pre rozvoj hospodárstva ale tiež sa zameriava na celoeurópske projekty pre hospodársku integráciu. Európska únia pomáha aj susedným alebo kandidátskym krajinám. V kompetenciách Európskej únie je široká škála rôznych návrhov riešení a zlepšení jednotlivých hospodárskych politík.

Funguje to tak, že Európska únia poskytuje rôzne granty z jej rozpočtu alebo poskytuje pôžičky od Európskej investičnej banky. Tieto granty prerozdeľujú konkrétne vnútroštátne a regionálne zodpovedné orgány štátov.

Štrukturálne a investičné fondy EÚ

Štrukturálne fondy EÚ vrátane Európskeho regionálneho rozvoja a Európskeho sociálneho fondu vznikli v roku 1975 s cieľom zmierniť hospodárske a sociálne rozdiely medzi regiónmi Európskej únie. Nové rozpočty sú schvaľované každých sedem rokov pre všetky členské štáty.

Pri tomto type projektov sú dôležitými orgánmi regionálne orgány členských štátov. Tieto orgány majú na starosti posúdenie potrieb krajiny, preskúmanie projektov alebo hodnotenie ponúk a uzatváranie jednotlivých zmlúv.

Ponuky, ktoré sú vydané verejnými obstarávateľmi členských štátov podliehajú právnym predpisom Európskej únie o verejnom obstarávaní.

Rozvoj a spolupráca – Europe Aid zodpovedá za vykonávanie rozvojových politík EÚ prostredníctvom programov a projektov na celom svete. Ponúka rozsiahle grantové programy, druhy oprávnených projektov a príručky, ktoré majú zainteresovaným stranám pomôcť porozumieť príslušnému zmluvnému právu.

Ďalšie investičné možnosti v rámci EÚ

Európsky nástroj susedských vzťahov slúži ako pomoc krajinám, ktoré susedia s južným Stredozemím a východnými krajinami EÚ. Tento program je úzko spätý s programom Európskej susedskej politiky zahŕňajúci krajiny Alžírsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Egypt, Gruzínsko, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbya, Moldavsko, Maroko, okupované palestínske územie, Sýria, Tunisko a Ukrajina.

Nástroj predvstupovej pomoci II je program EÚ vhodný pre predvstupové krajiny, ktorý poskytuje podporu politickým a hospodárskym reformám a pripravuje príjemcov na práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z členstva v EÚ a ktoré súvisia s prijatím súboru právnych predpisov Európskej únie, ktoré musia kandidátske krajiny prijať ako podmienku vstupu. Tieto programy sú určené na pomoc pri budovaní administratívnych a inštitucionálnych systémov týchto krajín a na financovanie investícií určených na pomoc pri dodržiavaní právnych predpisov EÚ.