Spotrebný úver podlieha rôznym kritériám. Existujú rôzne podoby bánk pre poskytovanie spotrebného úveru. Klienti využívajú spotrebný úver pre naplnenie množstva rôznych plánovaných alebo neplánovaných finančných potrieb. Banky môžu poskytnúť tento úver iba osobám, ktoré už dovŕšili 18 rokov a väčšinou majú trvalý pobyt na Slovensku. Účel spotrebného úveru je väčšinou na nákup spotrebného tovaru, automobilu elektroniky alebo dovolenky. Mnohí ho však využívajú aj pre rekonštrukciu alebo kúpu nehnuteľnosti. Účel použitia tohto typu úveru nie je potrebný pre doloženie v banke.

Spotrebný úver a zákon na Slovensku

Spotrebný úver existuje v rôznych podobách ako pôžička, povolené prečerpanie alebo kreditná karta.

Nová právna úprava z roku 2015 by mala prispieť k väčšej transparentnosti, zvýšeniu dohľadu nad trhom poskytovateľov spotrebiteľských úverov a zvýšeniu ochrany spotrebiteľa. Celá činnosť by sa mala zefektívniť.

Do prijatia novely boli nebankové spoločnosti povinné registrovať sa v tzv. Veriteľskom registri vedenom Národnou bankou Slovenskej republiky. Podľa novej úpravy musia mať subjekty poskytujúce úvery licenciu udelenú Národnou bankou Slovenska. Ak by sa preukázalo, že subjekt uzavrie zmluvu bez toho, aby vlastnil túto licenciu, zmluva je v takomto prípade neplatná.

Žiadatelia o licenciu budú povinní splniť množstvo podmienok. Novela taktiež zavádza licenčný proces pre ostatných veriteľov poskytujúcich spotrebiteľom pôžičky a úvery iné ako spotrebiteľské. Podľa doteraz platnej právnej úpravy dohľad nad poskytovaním spotrebiteľských úverov vykonávala Slovenská obchodná inšpekcia. Táto kompetencia bola postúpená NBS. V prípade, že NBS zistí akékoľvek zlyhanie v činnosti veriteľov alebo porušenie príslušnej legislatívy, je oprávnená uložiť pokutu až do výšky 140 000 EUR, odobrať licenciu alebo uložiť ďalšie preventívne opatrenia alebo obmedzenia.

Pôžičky na prevádzkový kapitál

Banky na Slovensku ponúkajú praktické riešenie financovania operácií vašej spoločnosti – jediný úverový rámec, pomocou ktorého môžete ľahko a opakovane čerpať kontokorentný úver, akreditív, záruku alebo uzatvárať transakcie na zabezpečenie svojich menových a úrokových rizík.

Investičné pôžičky

Chystáte sa rekonštruovať, nakupovať alebo rozširovať vybavenie svojej spoločnosti? Potrebujete uvoľniť prostriedky investované za posledných 12 mesiacov? Banky majú na starosti takúto formu pomoci a hľadajú vždy riešenie ako vám pomôcť pri rozhodovaní o nových investíciách, pričom vždy berú do úvahy vaše zadané kritériá a požiadavky.